Menu Close

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRAVIDLÁ NAKLADANIA S OSOBNÝMI ÚDAJMI


1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi NAMUR STORE s.r.o. so sídlom: Múzejná 599/6, 941 23 Andovce, IČO: 53365321, DIČ: 2121359141, IČ DPH: SK2121359141, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 52651/N (ďalej len „NAMUR“) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.namurstore.sk (ďalej len  „webové stránky“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len „užívateľ“) a zákazníkov NAMUR, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).

1.2. NAMUR pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

1.3. Kontaktné údaje správcu sú info@namurstore.sk

ÚDAJE NA SPRACOVANIE

2.1.  Údaje poskytnuté zákazníkmi. NAMUR spracováva osobné údaje o  užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri vytvorení Vašej objednávky.

2.2. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, ktoré sú nepovinné.

2.3.  Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a  vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva NAMUR informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a  súhlasíte s ich používaním, získava NAMUR údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

2.4. NAMUR nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

PRE AKÉ ÚČELY SÚ ÚDAJE SPRACOVÁVANÉ


3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, t. j. na plnenie zmluvy medzi NAMUR a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže NAMUR vybaviť Vašu objednávku.

3.2. Pre ponuku našich produktov zákazníkom NAMUR formou obchodných oznámení využíva NAMUR, predovšetkým emailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zasielanie SMS. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o  produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste u NAMUR už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov NAMUR v podobe obmedzeného priameho marketingu. NAMUR tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v  rámci objednávky zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas NAMUR udeľujete v priebehu registrácie na NAMUR alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov

3.3. Pre ponuku našich produktov a propagáciu NAMUR formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva NAMUR predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v  tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas NAMUR udeľujete v priebehu registrácie na www.namurstore.sk alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Upozorňujeme, že registráciu na www.namurstore.sk môžu vykonávať iba osoby staršie ako 15 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

3.4.  Pre lepšie cielenie reklamy a  propagácie NAMUR spracováva NAMUR pri využití cookies údaje o  návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava NAMUR štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V  tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.

ODVOLANIE SÚHLASU A ZRUŠENIE ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

4.1. Užívatelia aj zákazníci NAMUR môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to: kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo namietať proti spracovaniu osobných údajov NAMUR na e-mailovej adrese info@namurstore.sk alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete NAMUR ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne.

KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?


5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané NAMUR. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s NAMUR.

5.2. NAMUR ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv.  spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre NAMUR na účely a spôsobom, ktoré NAMUR stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v  prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré NAMUR využíva, patria: prepravné spoločnosti – Slovenská pošta, a. s., GLS kurier, Instagram, (nástroje pre on-line marketing) Facebook, (nástroje pre on-line marketing) a Cyprich Design (dizajn a tvorba eshopu).

AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME

6.1. NAMUR spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona NAMUR následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

6.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva NAMUR po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, t. j. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

6.4. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva NAMUR iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na NAMUR vzťahujú.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA

7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na NAMUR a požadovať: Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré NAMUR spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o  prípadných príjemcoch osobných údajov mimo NAMUR. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách. Prístup k údajom, ktoré ste poskytli NAMUR, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám NAMUR potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní. Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže NAMUR správne vybaviť Vašu objednávku. Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že NAMUR spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi. Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť
zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už NAMUR nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s  ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok NAMUR Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje. Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od NAMUR k inému subjektu, kedy NAMUR odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

7.2. Ďalej môžu zákazníci NAMUR vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej NAMUR okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

7.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností NAMUR so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

BEZPEČNOSŤ

8.1. NAMUR dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany NAMUR pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

KONTAKT

9.1. S  akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v  prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na NAMUR emailom na adresu info@namurstore.sk

ÚČINNOSŤ


10.1. Tieto pravidlá sú účinné od 15.4.2021. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV. Zákonným dôvodôm spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a  Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).